Exhibition

BEZ KONSTRUKTIVNÍCH ZÁVĚRŮ

1.6.2017 – 30.6.2017, Národní dům Frýdek-Místek

Ian z Anglie, Pavel z České Republiky a Wojtek z Polska ve svém volném čase fotografují realitu, která jich obklopuje. Městskou krajinu a její obyvatele, věci běžné a neobvyklé, hezké a ošklivé, místa pozoruhodná i ta úplně obyčejná.

Poznali se díky společné vášni, nejprve prostřednictvím fotografického internetového portálu, později osobně. Sblížil je způsob jakým vidí a zachycují tuto realitu na svých fotografiích – bez tezí, bez soudů, bez hodnocení. I když každý z nich jde po trošku jiné cestě a pochází z různých prostředí, byly to věci, které mají společné, jež vedly Piotra k tomu, že jim nabídl společnou výstavu. Bezprostředním impulzem byla návštěva Iana a Pavla v Horním Slezsku, kde se setkali s Wojtkem, kde pak společně prozkoumali městský labyrint a sociální krajinu, přičemž společně fotografovali.

Protože se jejich cesty střetly právě v hornoslezské aglomeraci, rozhodli se, na návrh Piotra, učinit to tématem výstavy. Zatímco pro Wojtka je Horní Slezsko domácím prostředím, Pavel a Ian tuto oblast objevují a nahlížejí na ni z perspektivy návštěvníka. V prostorách Národního domu ve Frýdku-Místku zhlédnete fotografie toho co viděli a zaznamenali. Každý z těchto tří fotografů prezentuje Horní Slezsko svým vlastním způsobem, pojetím a stylem. Pavel si zvolil prezentovat sérii fotografií lidí ze sociální periferie, Ian zvláště topografii post-sovětského městského prostředí a Wojtek se zaměřil na změny v jeho prostředí, které jsou v posledních letech čím dál tím intenzivnější. Celkově se autoři touto výstavou nesnaží o dosažení nějaké komplexnosti, ale spíše jde o konfrontování tří způsobů vidění jednoho místa. Bez konstruktivních závěrů.

Tento soubor fotografií byl poprvé vystaven ve Vratislavi a poté v Katovicích. Dále je v plánu přesun výstavy do Velké Británie.

Bližší informace o autorech:

Ian Nutt, Leicester  (UK) Web: https://barnabynutt.com

Wojtek Mszyca, Katowice (PL) Web: https://www.flickr.com/photos/wojszyca

Pavel Pětroš, Frydek-Mistek (CZ) Web: https://petpave.jimdo.com


NO CONSTRUCTIVE CONCLUSIONS

1.6.2017 – 30.6.2017, Národní dům Frýdek-Místek

In their spare time, Ian from England, Pavel from the Czech Republic and Wojtek from Poland take photos of the reality that surrounds them. The urban landscape and its inhabitants, things that are ordinary and extraordinary, things that are beautiful and ugly, remarkable places and the totally ordinary.

They got to know each other thanks to this shared passion, first through an internet photography portal, then in person. What brought them together was the way they saw and pictured this reality in their photos – without any thesis, without judgement, without evaluation. Even though each of them follows a slightly different path and lives in a very different environment, the things that they have in common were what led to Piotr offering them a joint exhibition. The direct impulse for this was Ian and Pavel’s visits to the Upper Silesia region in Poland last year, meeting Wojtek to talk face to face and to explore the urban maze and the social landscape together, making photos as they did so.

Because the Upper Silesian agglomeration was the very place where their paths crossed, and with encouragement from Piotr, they decided to make it the subject of their exhibition. For Wojtek it’s his natural habitat, Pavel and Ian discovered the area, seeing it from a visitor’s perspective. The three responses are presented in the Narodni dum Frydek Mistek, each of which show Upper Silesia from their own viewpoint and individual style. Pavel chose to present a series of snapshots of the people from the social periphery, for Ian the topography of the post-Soviet block urban environment were the most interesting, Wojtek focused on the changes in his daily surroundings that had been very intense over the past years. Together they didn’t attempt at a comprehensive approach, choosing instead to confront three ways of seeing the same place. With no constructive conclusions.

This exhibition was first shown in Wrolclaw and Katowice. After exhibition in Frydek-Mistek it is planned to move the show to UK.

More information about the authors:

Ian Nutt, Leicester  (UK) Web: https://barnabynutt.com

Wojtek Mszyca, Katowice (PL) Web: https://www.flickr.com/photos/wojszyca

Pavel Pětroš, Frydek-Mistek (CZ) Web: https://petpave.jimdo.com

6670259227_6b1c6efa61_b
Szopienice, Katowice, © Wojtek Mszyca

Pavel P.

Advertisements